Kvalita služeb

Centrum rodiny BOBEŠ

Organizaci byl přidělen titul: Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí pro činnost v oblasti prorodinných aktivit.

CR Bobeš je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.

Bobeš má Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Etické zásady našich pracovníků

Zásady při práci s klientem

Pracovník respektuje právo klientů na soukromí, včetně ochrany citlivých a osobních dat. Data a informace vztahující se ke klientovi požaduje s ohledem na jejich potřebnost pro kvalitní zajištění služby, která má být klientovi poskytnuta a informuje ho o způsobu jejich využití.

Pracovník podporuje aktivní účast klienta při hledání možnosti řešení problémové situace, stejně jako jeho samostatnost při realizaci naplánovaných cílů. Pracovník nevnucuje klientovi svá řešení, nabízí však co možná nejkomplexnější obraz a kvalifikované informace, včetně upozornění na důsledky, které se vztahují na jeho rozhodnutí.

Pracovník jedná s klienty s účastí, empatií a respektem.

Pracovník si je vědom svých odborných, profesních i lidských omezení. Pokud nemůže pracovat s klientem sám, předá jej jinému pracovníkovi a informuje ho o dalších formách pomoci.

Zásady ve vztahu ke kolegům a jiným odborníkům

Pracovník si uvědomuje a respektuje individuální odborné znalosti, životní zkušenosti, postoje stejně jako odlišnosti svých kolegů i dalších odborníků, se kterými se při výkonu své práce potkává. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s odborníky a tím se podílí na zvyšování kvality.

Pracovník respektuje rozdílné názory a praktické činnosti kolegů a ostatních profesionálů.  Jestliže má k jejich práci kritické připomínky, podněty čí stížnosti, sděluje jim je na vhodném místě, ve vhodný čas a profesionálním způsobem a to vždy bez přítomnosti klientů.

Pracovník podněcuje a aktivně se zapojuje do diskuzí týkající se eticky problémových oblastí. Je spoluodpovědný za to, že rozhodnutí jeho, jeho kolegů a zaměstnavatele, budou eticky podloženy.

Zásady ve vztahu k zaměstnavateli

Pracovník plní odpovědně své povinnosti, které vyplývají ze závazků vůči zaměstnavateli

Pracovník se snaží aktivně přispívat k ovlivnění pracovních postupů s ohledem na zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

Pracovník dbá na odbornou a profesionální úroveň při poskytování služeb a za tímto účelem se vzdělává.

Pracovník respektuje poslání, hodnoty organizace, stejně jako její listiny právní subjektivity a statutární a výkonné orgány Centra rodiny Bobeš a jedná vždy tak, aby podporoval její dobré jméno a rozvoj.

Váš ostrůvek pohody a přátelství